ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2004 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

provozovatel:            Obec Kameničná

ředitelka:                   Iveta Dostálková

učitelka:                     Ivona Andršová

typ školy:                   celodenní

provozní doba:          od 6:30 do 16:00 hodin

 

 

adresa MŠ: Mateřská škola Kameničná, Kameničná 11, 564 01 Žamberk

telefon: 465 612 544, 724 565 907

e-mail: ms.kamenicna@seznam.cz    

 

PROVOZNÍ A VNITŘNÍ REŽIM   

Provozní doba a její přerušení:

           Provozní doba mateřské školy je od 6,30 hod. do 16,00 hod.  Provoz je celoroční a bývá zpravidla přerušený v měsíci červenci a srpnu na 6 týdnů a v období vánočních prázdnin na dobu nezbytně nutnou. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem. Pokud zákonný zástupce žádá o umístění dítěte v době uzavření školy, nahlásí tuto potřebu ředitelce mateřské školy. Provoz bude minimálně pro 10 dětí.

 

Zásady a cíle předškolního vzdělávání (Ze zákona č. 561/2004 § 2 odst. 1 a), § 33)
 • vzdělání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana. 
 • předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • předškolní vzdělávání v MŠ se uskutečňuje podle ŠVP PV, upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatňovaných v MŠ.
Přijímací řízení školy:

Děti jsou do MŠ přijímány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v návaznosti na vyhlášku MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a její novelizaci vyhláška MŠMT č. 43/2006:

 • do MŠ jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31.8. 2020,
 • přijímání dětí se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání, termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to v období od 2. do16. května, termín zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklým ( webové stránky, vývěska zřizovatele, nástěnka v MŠ, zpravodaj obce),
 • ředitelka stanoví pro zápis do MŠ kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místem zápisu,
 • předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly do 31.8. 5 let ( MŠ nepožaduje doklad o očkování),
 • nárok na přednostní přijetí ze spádové oblasti dále mají: od 1.9. 2017 děti, které před začátkem šk. roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku,  od 1.9. 2018 děti, které před začátkem šk. roku dosáhnou nejméně třetího roku věku,  od 1.9. 2020 děti, které před začátkem šk. roku dosáhnou druhého roku věku,
 • závazný formulář žádosti obdrží zák zástupci v MŠ a v den zápisu ho podají společně s lékařským potvrzením o očkování,
 • ředitelka vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, rozhodnutí o vyhovění oznámí zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, rozhodnutí o nepřijetí doručí písemně zákonnému zástupci,
 • ředitelka rozhodne na základě § 34 odst.6 školského zákona o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst.9 na základě písemného vyjádření pediatra, PPP či SPC,
 • při nástupu dítěte do mateřské školy zákonní zástupci dítěte poskytují údaje o dítěti a jeho rodičích (zákonných zástupcích) do školní matriky a průběžně sdělují každou změnu (např. adresu trvalého bydliště, změna zdravotního stavu, změna jména, tel. čísla, zdravotní pojišťovny, rozvod a po něm vzniklé vztahy rodičů – zákonných zástupců),
 • rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy
Povinné předškolní vzdělávání:
 • zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předšk. vz. dítěte, pokud tak neučiní, dopustí se přestupku podle § 182 a) školského zákona,
 • dítě, pro které je předšk. vz. povinné, se vzdělává dle trvalého bydliště ve spádové mateřské škole Mateřská škola, Kameničná, okres Ústí nad Orlicí, pokud se zák. zástupce nerozhodl pro jinou MŠ nebo pro individuální vzdělávání dítěte ( § 34 a) ods.2),
 • ZÁK. ZÁSTUPCE JE POVINEN ZAJISTIT DENNÍ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ FORMOU PRAVIDELNÉ DOCHÁZKY V PRACOVNÍCH DNECH V ROZSAHU 4 HOD. OD 8,00 DO 12,00 HOD.,
 • povinnost předšk. vz. není dána ve dnech školních prázdnin,
 • omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání:
 1. zák. zástupce je povinen oznámit důvody nepřítomnosti dítěte den předem, nebo
 2. první den telefonickou omluvou nebo sms zprávou
 3. po příchodu do MŠ zapsat do omluvného listu písemné vyjádření se jménem dítěte, udáním důvodů, dobou konání nepřítomnosti a podpisem zák. zástupce, nebo tuto omluvu poslat emailem
 • jiný zp. plnění povinného předšk. vz.:
 1. individuální vzdělávání dítěte na základě oznámení mateřské škole - zák. zástupce je povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději 3 měsíce před zahájením šk. roku

  - ředitelka MŠ předá zák. zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno ( § 34 b) odst.3), vycházejí z ŠVP

  - ředitelka MŠ dohodne se zák. zástupcem dítěte zp. ověření ( přezkoušení) a termín ověření, včetně náhradních termínů ( uskutečnění  v období od  3. do 4. měsíce od začátku šk. roku)

  - zák. zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření

  - ředitelka MŠ ukončí indiv vz., pokud zák. zástupce nedodrží podmínky a v tomto případě dítě nastoupí do MŠ, kam bylo přijato

  - výdaje spojené s indiv. vz. hradí zák. zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost MŠ, do níž bylo dítě přijato

 2. vzdělávání v přípravné třídě ZŠ u dětí s povoleným odkladem povinné školní docházky
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházka
Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními:
 

Podpůrná opatření prvního stupně ( p.o. 1.st.)

 • ředitelka rozhodne o poskytování p.o. 1.st. bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) i bez informovaného souhlasu zák. zástupce,
 • učitelka zpracuje plán pedagogické podpory ( PLPP) s úpravou organizace a hodnocení vzdělávání, úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou,
 • pokud nepostačují p.o. 1.st. ( po vyhodnocení PLPP), doporučí ředitelka využítí ŠPZ ( §16 ods.4 a 5 šk. zák. a §2 a §10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně (p.o. 2.- 5. st.)
 • podmínkou je doporučení ŠPZ a informovaný souhlas zák. zástupce dítěte, požádat o poradenskou pomoc musí zák. zástupce s doporučením ředitelky nebo OSPOD, 
 • ředitelka a učitelka jsou odpovědní za spolupráci se ŠPZ ( §11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.),
 • ředitelka zahájí poskytování p.o. 2.- 5. st.po obdržení doporučení ŠPZ a informovaného souhlasu zák. zástupce,
 • ředitelka průběžně vyhodnocuje poskytování p.o. ( nejméně 1x/ rok),
 • ředitelka ukončí poskytování p.o. na doporučení ŠPZ a není potřeba informovaného souhlasu zák. zástupce, s ním se pouze projedná
Vzdělávání dětí nadaných:
 • v ŠVP jsou vytvořeny podmínky k realizaci s co největším využitím potenciálu dětí s ohledem na jeho individuální možnosti

Ukončení docházky dítěte do mateřské školy:

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném oznámení rodiči (zákonnému zástupci) dítěte jestliže:

 • dítě bez omluvy do mateřské školy nejméně dva týdny nedochází
 • zákonní zástupci dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná
 • v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra nebo PPP
 • rodič (zákonný zástupce) opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady
Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

Pravidla pro organizaci dne v MŠ:

 • aby nebyla narušena pedagogická práce a celková organizace dne, prosíme o přivádění dětí do  8:00 hodin. Den předem nebo do 7:30 hod je nutno omluvit nepřítomnost dítěte – pokud rodič (zákonný zástupce) dítěte tak neučiní, bude dítěti na tento den započítáno celodenní stravné, den předem, nebo ráno do 7,30 hod. přihlásit dítě po nemoci zpět do MŠ a to osobně nebo telefonicky
 • děti se do mateřské školy přijímají kdykoliv během dne (podle potřeby rodiny – jsou- li předem přihlášeny na stravování a tuto skutečnost předem oznámí učitelkám),
 • režim dne je závazný pro čas jídla, pobytu venku a odpočinku, podle věkových skupin:

            dopolední svačina   - v rozmezí   8:15  – 9,00

            pobyt venku             - v rozmezí   9:45 – 11:45

      oběd                        - v rozmezí  11:45 – 12:15

      odpočinek                - v rozmezí  12:15 – 14:30 (dle individuálních potřeb dětí)

      odpolední svačina    - v rozmezí  14:30 - 14:45

 

Co dítě v mateřské škole potřebuje:

 • pohodlné vzdušné oblečení na hru do třídy
 • obuv na přezutí do třídy (ne pantofle)
 • pyžamo (po 14 dnech odnést na vyprání)
 • oblečení a obuv na pobyt venku ( holinkya pláštěnku pro případ deště)
 • náhradní spodní prádlo, punčocháče, ponožky
 • 3x papírové kapesníčky

Prosíme, aby oblečení  pro lepší orientaci dětí i učitelek bylo podepsané nebo označené značkou.

Co do MŠ nepatří:

 • žvýkačky
 • hračky, které by se mohly rozbít nebo zranit dítě

Stravné dětí:

 • školní stravování zabezpečuje zařízení školního stravování – školní jídelna, která je součástí MŠ,
 • otázky týkající se stravování projednává rodič (zákonný zástupce) s vedoucí školního stravování,
 • stravné se vybírá vždy dopředu, začátkem měsíce a to do 5. dne v měsíci, platbou na účet MŠ,
 • stravné se rodičům započítává podle docházky dítěte( odečítají se dny absence z minulého měsíce),
 • stravování je zajištěno podle platných norem a předpisů 3x v průběhu dne dle vyhlášky č. 107/2005,
 • podávání jídla je prováděno zpravidla samoobslužně (polévku si nalévají starší děti samy, případně s pomocí učitelky) a pro druhé jídlo si děti chodí k okénku kuchyně,
 • pití je pro děti dostupné po celý den, v letních měsících je pití podáváno i na školní zahradě,
 • v případě pozdní omluvy nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci, si rodič může oběd první den v MŠ vyzvednout (pouze první den nemoci) v době od 11:00 do 11:30 hodin,
 • podrobné informace ke stravování jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny.

Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání:

 • je zákonný zástupce dítěte, které dosáhne pěti let věku do 31.8. a od počátku šk. roku bude plnit povinné předškolní vzdělávání v délce 12 měsíců,
 • je zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (skutečnost prokáže),
 • zák. zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
 •  fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (skutečnost prokáže).

PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • při vstupu dítěte do MŠ nabízíme přizpůsobený adaptační režim, rodiče se vždy mohou s ředitelkou školy a učitelkou předem dohodnout na vhodném postupu
 • rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ a všech aktivitách, dle  zájmu vstupovat do hry svého dítěte,  jsou pravidelně informováni o všem co se v mateřské škole děje, mají možnost spolurozhodovat při plánování programu školy a při řešení vzniklých problémů
 • rodiče mají právo na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení, s ředitelkou nebo učitelkou se domlouvají na společném postupu při výchově a vzdělávání, kdykoli po dohodě, při odpoledním předávání dítěte
 • rodiče mají právo na poradenskou pomoc školy nebo ŠPZ v záležitostech, týkajících se vzdělávání dětí
 • rodiče (zákonní zástupci) mají právo přicházet do mateřské školy během celého dne a sledovat výchovnou práci učitelek
 • stížnosti, žádosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávají rodiče (zákonní zástupci) u ředitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • rodiče jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo řádně do MŠ
 • při ranním předávání dětí jsou rodiče povinni upozornit učitelku na změny zdravotního stavu dítěte (neklidný spánek, zvracení, bolesti bříška, vyrážku aj.), které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • rodiče musí posoudit zdravotní stav svého dítěte s ohledem na druhé děti,které by mohly nakazit –  do MŠ patří pouze dítě zcela zdravé
 • učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením, či s jiným infekčním onemocněním,
 • rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údajeo zdraví dítěte,
 • po převzetí dítěte od učitelky plně zodpovídá za bezpečnost dítěte rodič (zákonný zástupce) ve všech prostorách mateřské školy, tedy i na zahradě(při používání průlezek, skluzavek, jízdě na kole, koloběžce apod.),                           
 • osoba, která dítě přivádí je povinna jej předat paní učitelce,
 • vrací-li se dítě po pobytu v nemoci, předkládají rodiče lékařské potvrzení o tom,že je dítě zdravé pouze při podezření, že dítě není doléčeno,
 • rodiče si děti vyzvednou do 16:00 hodin,
 • z hygienických důvodů nelze vodit do areálu MŠ psy a kočky,
 • úplatu za vzdělávání v MŠ hradí rodiče (zákonní zástupci) podle platné „Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole“ platbou na účet MŠ, úplata za příslušný kalendářní měsíc 200 Kč je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce ( §6 odst.7 vyhlášky č.14/2005 Sb.)

PRÁVA DĚTÍ 

 • na vzdělávání v rozsahu §33 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění
 • na bezpečné prostředí (fyzické i psychické) při pobytu v MŠ
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení,  právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým rodičem,pokud by mu to neuškodilo. Právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku)
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu
 • právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí
 • být respektováno jako individualita,  (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem)

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

POVINNOSTI DĚTÍ

 • v rámci jejich možností a vývojových schopností respektovat pokyny dospělého, nebýt agresivní k ostatním dětem a úmyslně neničit zařízení MŠ, hračky a pomůcky
 • vážit si práce všech zaměstnanců a chovat se k nim slušně

PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ

 • vchodové dveře MŠ jsou během pobytu dětí uzamčeny, příchozí lidé zvoní na zvonek a vyčkají příchodu zaměstnance,
 • za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelky od doby skutečného převzetí dítěte od rodiče (zákonného zástupce) do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jimi pověřené osobě na základě písemného zmocnění,
 • učitelky neručí za případné ušpinění oděvů dětí, dětem pro pobyt v MŠ dávejte přiměřené a vhodné oblečení a obuv,
 • p. učitelky neručí za případné poškození nebo ztrátu cenných věcí (např. zlaté řetízky, drahé hračky) přinesených z domova,
 • všechny děti se chovají při pobytu v MŠ i mimo tak, aby neohrozily zdraví své ani svých kamarádů či jiných osob, jsou poučeny před každou akcí v budověi mimo budovu – učitelka provede zápis s datem a podpisem o tomto poučení,
 • pohyb cizích podezřelých osob v areálu školy hlásí zaměstnanci školy i rodiče ředitelce školy, nebo její zástupkyni, aby bylo chráněno zdraví dětí, aby byly zároveň chráněny před sociálně patologickými jevy,
 • v případě šk. úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské ošetření ( 155), rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně, šk. úraz je ten, který se stal dítěti v prostorách MŠ, nebo na akcích konaných školou za dozoru odpovědných osob ( učitelek), šk. úraz není ten, který se stane dětem při cestě do školy a zpět,
 • p.učitelky ihned informují rodiče o příznacích onemocnění jejich dítěte (např. teplota, bolest břicha, zvracení,…) a ti jsou vyzváni k zajištění další zdravotní péče,
 • do budovy MŠ je zakázán vstup pod vlivem alkoholu, jiných návykových látek, je zde zákaz kouření a používání elektronických cigaret,
 • třída MŠ se naplňuje do počtu 25 dětí ( §2 odst.1b,2,3 a 4 vyhlášky č.14/2005 Sb.),
 • při zařazení dítěte s p.o. 4.a 5.st. se snižuje počet o 2 děti ( 25-2), nejvýše o 5,
 • při zařezení dítěte s p.o. 3.st. (mentální postižení) se snižuje o 2 děti, nejvýše o 5,
 • při zařazení dítěte s p.o. 3.st. se snižuje počet o 1 za každé dítě (25- 1), nejvýše o 5,
 • při zařazení dítěte mladší 3 let se snižuje počet o 2 děti (25-2), nejvýše o 6 ( platnost od 1.9. 2020),
 • k zajištění bezpečnosti dětí mimo území MŠ stanoví ředitelka počet učitelů tak, aby na jednu učitelku běžné třídy připadlo nejvýše 20 dětí, ve třídě s přiznanými podpůrnými opatřeními 2.-5. st. nebo dětí mladší 3 let připadlo na jednu učitelku 12 dětí

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

 • minimálně preventivní program realizovaný prostřednictvím školního vzdělávacího programu při každodenních činnostech dětí či tématicky zaměřených aktivitách
  • seznamování dětí s možnými riziky a jejich dopady na zdravotní stav
  • informovanost dětí o možném nebezpečí při kontaktu s nežádoucí osobou
  • informovat děti přiměřeně věku o nebezpečí drogové závislosti
  • vedení dětí a seznamování se zásadami zdravého životního stylu
  • nácvik sociálních dovedností ve skupině

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM

 • každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, učitelů či jiných osob hradí zákonný zástupce dítěte, které poškození způsobilo či předmět opraví,
 • ztrátu věcí hlásí zákonný zástupce nebo dítě neprodleně své učitelce,
 • zákonným zástupcům, dětem ani jiným osobám není v době mimo výše uvedený provoz dovoleno zdržovat se v prostorách MŠ,
 • za cennosti, svěřené dítěti si zodpovídají zákonní zástupci sami,
 • veškeré negativní projevy uvedené výše, kterých může být dítě obětí nebo svědkem, nahlásit neprodleně své učitelce

PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI MŠ

 • vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti,
 • všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zák. zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností,
 • dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace,
 • informace, které zák. zástupce poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti ( zdravotní způsobilost,...) jsou důvěrné a všichni zaměstnanci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • učitelky se školním řádem  a povinností ho dodržovat seznámí děti na začátku šk. roku a o seznámení provedou záznam do třídní knihy,
 • taktéž se školním řádem prokazatelně seznámí rodiče na schůzce při zahájení školního roku a seznámí je s místem zveřejnění na nástěnce MŠ a školním webu

Školní řád byl projednán  a schválen na pedagogicko provozní poradě dne 30.8. 2017.

Školní řád nabývá účinnosti dne 1.9. 2017.

Zpracovala Iveta Dostálková, ředitelka MŠ