VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Provoz školní jídelny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování a vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky (vše v platném znění). Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí MŠ, žáků ZŠ, vlastních zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům.

 

 

Provoz a organizace stravování

 

Mateřská škola

 • svačina             8:15 –  9:00 hodin
 • oběd               11:45 – 12:15 hodin
 • svačina           14:30 – 14:45 hodin
Základní škola
 • obědy             12:30 – 13:45 hodin
Cizí strávníci
 • obědy             11:00 – 11:30 hodin

Výše stravného

Stravné se vybírá vždy dopředu, začátkem měsíce a to do 5. dne, platbou na účet MŠ, vyjímečně v hotovosti vedoucí stravování.

 

 

 

Platba

Norma

Příspěvek FKSP

Mateřská škola

Celodenní

 - přesnídávka

10,-

9,-

 

 

 - oběd(věk.kat.do 6 let)

 

21,-

25,-

 

 

- oběd (věk.kat. 7-10let)

 

22,-

25,-

 

 

 - svačina

9,-

9,-

 

 

 

   

 

Školní družina

Svačina

16,-

10,-

 

Žáci7-10 let

 

23,-

32,-

 

Žáci 11-14 let

 

25,-

34,-

 

Žáci 15-18 let

 

31,-

37,-

 

Pedagog. pracovníci

 

16,-

37,-

15,-

Provozní. pracovníci

 

16,-

37,-

15,-

Cizí strávníci

 

65,-

37,-

 

 

Práva dětí, žáků a jejich zákonných zástupců

 • Jídelní lístek a ostatní informace jsou uvedeny vpravo za vchodovými dveřmi MŠ, na nástěnce v jídelně ZŠ a na webových stránkách MŠ.
 • Sestavování jídelníčku se řídí výživovými normami pro školní stravování dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.
 • Stravování dětí v MŠ je zajištěno podle platných norem a předpisů 3x v průběhu dne dle vyhlášky č. 107/2005.
 • Děti mladší 3 let jsou zařazeny do skupiny strávníků (3 - 6 let), množství stravy jepřizpůsobeno individuálním potřebám.
 • Velikost a kvalita stravy je určena recepturami pro školní stravování.
 • Jakékoliv připomínky, návrhy jak na skladbu jídelníčku, kvalitu nebo jakékoliv provozní připomínky lze přednést vedoucí školní jídelny.
 • Stravné se rodičům započítává podle docházky dítěte v MŠ.
 • Podávání jídla je prováděno zpravidla samoobslužně (polévku si nalévají starší děti samy, případně s pomocí učitelky) a pro druhé jídlo si děti chodí k okénku kuchyně.
 • Cena pitného režimu mateřské školy je součástí ceny jídla.Pití je pro děti dostupné po celý den, v letních měsících je pití podáváno i na školní zahradě.
 • Právo vyrůst v zdravého jedince tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod..
 • Právo na bezpečné prostředí ( fyzické i psychické).
 • Právo být respektováno jako jedinec ve společnosti, jako individualita.

Povinnosti dětí, žáků a jejich zákonných zástupců

 • Ke stravování se zájemci přihlašují vyplněním formuláře.
 • Oběd lze odhlásit či přihlásit den předem, nebo týž den do 7:30 hodin. V první den nemoci, kdy nemohl žák/ zákonný zástupce odhlásit oběd, lze ho odebrat do jídlonosiče od 11:00 do 11:30 hod. za dotovanou cenu. V době nemoci je nutné si oběd odhlásit, dítě/ žák na něho nemá nárok.
 • V rámci možností dítěte/žáka a jeho vývojových schopností respektovat pokyny dospělého, nebýt agresivní k ostatním dětem/žákům.
 • Strávníci se chovají v jídelně a přilehlých prostorách ukázněně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.
 • Strávníci si odkládají kabáty v přístupové chodbě před jídelnou a aktovky v jídelně u zdi.
 • Za odložené cennosti neručíme.
 • U výdejního okénka obdrží oběd a po jeho konzumaci odnesou použité nádobí k odkládacímu okénku.
 • Je zakázáno vodit do prostor jídelny psy či jiná zvířata a kouřit.

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků

 • Dohled nad dětmi v MŠ v době stravování vykonávají pedagogičtí pracovníci..
 • Dohled nad žáky  ZŠ vykonává vedoucí školního stravování.
 • Každý strávník se chová v souladu se společenskými pravidly, neběhá, nestrká se, aby nedošlo k rozlití jídla. Pokud k tomu dojde, upozorní konající dozor, aby nedošlo k pádu či úrazu.
 • Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit konajícímu dozoru.
 • Zaměstnanci a strávníci ŠJ dbají na to, aby nedocházelo k diskriminačním projevům, sociálně patologickým jevům, nepřátelství a násilí.
 • Pohyb cizích podezřelých osob v areálu ŠJ hlásí zaměstnanci školy, rodiče a žáci, ředitelce školy, aby bylo chráněno zdraví dětí a zároveň byly  chráněny před sociálně patologickými jevy.
 • V prostoru provozovny stravovacích služeb je zakázán vstup pod vlivem alkoholu, jiných návykových látek, je zde zákaz kouření a používání el. cigaret.

Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny

 • Všichni strávníci se chovají šetrně k zařízení jídelny. Pokud dojde k rozbití nádobí nebo zařízení je třeba toto okamžitě nahlásit dozoru, aby nedošlo k úrazu.
 • Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, žáků, učitelů či jiných osob hradí zákonný zástupce dítěte, které poškození způsobilo či předmět opraví.
 • Ztrátu věcí hlásí zákonný zástupce nebo dítě/žák neprodleně své učitelce, dozoru ŠJ.
 • Zákonným zástupcům, dětem/žákům ani jiným osobám není v době mimo výše uvedený provoz dovoleno zdržovat se v prostorách ŠJ.

 

 

Dietní stravování není poskytováno.

Jídla vydávaná do jídlonosičů jsou určena k okamžité spotřebě.

 Za neodebranou a neodhlášenou stravou se neposkytuje finanční náhrada.

 

Tento vnitřní řád ŠJ byl schválen na pedagogicko provozní poradě 27.8. 2020 a  nabývá účinnosti 1.9. 2020    

 

 

 

Ludmila Kotyzová                                                      Iveta Dostálková

      vedoucí ŠJ                                                            ředitelka MŠ