VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

V souladu s ustanovením §30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vydávám jako statutární orgán vnitřní směrnici Vnitřní řád školní družiny, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Kameničná, okres Ústí nad Orlicí.

 

Obsah Vnitřního řádu školní družiny vychází z ustanovení:

 • § 30 odst. 1 písm. a) – d) výše citovaného školského zákona

 • Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

Školní družina (dále ŠD) je školské zařízení pro zájmové vzdělávání žáků, které je realizováno různými formami. Její činnost probíhá zejména ve dnech školního vyučování především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Činnost ŠD se realizuje podle Školního vzdělávacího programu školní družiny.

Školní družina je součástí Mateřské školy a navštěvují ji žáci 1. – 5. ročníku ZŠ a kapacita je 12 žáků.

 

provozovatel:            Obec Kameničná

ředitelka:                   Iveta Dostálková

vychovatelka:            Klára Šubertová

provozní doba ŠD je:    6:30 – 7:00 hodin

            12:30 – 15:00 hodin

 

 

adresa:         Mateřská škola Kameničná, Kameničná 11, 564 01 Žamberk

telefon:         465 612 544, 724 565 907

e-mail:          ms.kamenicna@tiscali.cz       

                        

 

Žák má právo

 • na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně patologickými jevy, před tělesným či duševním násilím, urážením a zneužíváním,

 • užívat prostory a zařízení mateřské školy při činnostech ŠD za stanovených podmínek,

 • zúčastňovat se akcí, které družina nebo mateřská škola pořádá,

 • seznamovat se s aktivitami vedoucími ke smysluplnému trávení volného času,

 • které jsou nabízeny zejména formou her a spontánních činností zaměřených na rozvíjení tvořivosti a dovednosti,

 • požádat vychovatelku ŠD o pomoc při řešení problému,

 • vhodným způsobem vyjadřovat své názory, aniž by byl za ně jakýmkoli způsobem trestán.

 

Žák je povinen:

 • dodržovat vnitřní řád ŠD, respektovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnostis nimiž byl vychovatelkou seznámen,

 • důsledně plnit pokyny vychovatelky, bez jejího vědomí ŠD neopouští, odchod ze ŠD vychovatelce ohlásí,

 • dodržuje zásady hygieny a společenského chování tak, aby chránil zdraví své i svých spolužáků a neomezoval tak jejich činnost,

 • vypůjčené hry před vrácením překontroluje a v pořádku vrátí na své místo,

 • šetří a ochraňuje majetek mateřské školy i ŠD, dojde-li k poškození věcí, hraček a majetku školy, neprodleně to nahlásí vychovatelce (pokud se bude jednat o větší poškození, případ se projedná se zákonnými zástupci žáka a domluví se o způsobu úhrady),

 • je povinen respektovat práva všech účastníků ŠD, chovat se k nim slušně,

 • žákům není dovoleno otvírat okna, obsluhovat elektrické spotřebiče či je zapojovat do zásuvek,

 • je povinen hlásit vychovatelce jakékoliv své poranění, úraz svůj nebo spolužáka, pokud o něm ví.

 

Rodiče (zákonní zástupci) mají právo:

 • přihlásit své dítě do ŠD předáním vyplněného a podepsaného zápisního lístku,

 • podílet se na dění ve ŠD a všech aktivitách, jsou pravidelně informováni o všem, co se ve ŠD děje, mají možnost spolurozhodovat při plánování programu a při řešení vzniklých problémů,

 • na informace o svém dítěti, kdykoli po dohodě s ředitelkou nebo s vychovatelkou,

 • na poradenskou činnost,

 • na podání stížností, žádostí, oznámení a podnětů k práci ve ŠD u ředitelky, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

Povinnosti rodičů (zákonných zástupců):

 • zajistit, aby přihlášený žák řádně docházel do ŠD,

 • rodiče hlásí co nejdříve všechny změny (odchody žáka, změna bydliště, změna zdravotního stavu, zdravotních obtíží, nebo jiných závažných skutečností, které by mohli mít vliv na průběh vzdělávání žáka ve ŠD),

 • hradit úplatu za vzdělávání ve výši 100,- Kč měsíčně platbou na účet MŠ, úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce (viz.: směrnice ke stanovení úplaty ve družině, v souladu se školským zákonem a §11 a §14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů). Neuhrazení poplatku může být důvodem k pozastavení docházky dítěte do ŠD nebo k jejímu ukončení.

 

Úplata může být na základě písemné žádosti zákonného zástupce snížena nebo prominuta pokud:

·         je žák společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce (nutné doložit patřičné doklady)

·         má-li žák nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je mu proplácena a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

·         V odůvodněných případech lze na základě písemné žádosti zákonného zástupce a po dohodě s ředitelkou školy výjimečně upravit termín plateb odlišným způsobem.

 

 

Provoz a vnitřní režim

 1. Docházka a přijímání žáků

 • Přihlašování žáků probíhá na základě vyplnění zápisního lístku, které lze vyzvednout v mateřské škole od června do září. Součástí zápisního lístku je dohoda podmínek odchodů žáka ze školní družiny.

 • O přijímání žáků na základě písemných přihlášek rozhoduje ředitel školy.

 • Jakoukoli změnu v zápisním lístku (odhlášení, změnu odchodů) oznámí rodiče co nejdříve vychovatelce.

 • Docházka do školní družiny je dle dohody s rodiči (zákonnými zástupci) povinná, lze je odhlásit do 7,30 hodin toho dne.

 • Pokud žák neodchází sám v určitou dobu, musí ho převzít zákonný zástupce osobně, či osoba zástupcem pověřená. Přebírá-li žáka mimořádně jiná osoba než zákonný zástupce, lze tak činit na základě písemného pověření zákonného zástupce. Toto pověření může vychovatelka ověřit telefonicky.

 • K mimořádnému samostatnému odchodu žáka ze ŠD je třeba písemný vzkaz (na lístek, do notýsku) s podpisem a datem. Rodiče přejímají zodpovědnost za bezpečnost žáka během cesty domů.  Nemá-li žák tento lístek, bude ze ŠD odcházet dle času uvedeného na zápisním lístku.

 • V případě mimořádných okolností bude žák uvolněn na základě telefonické žádosti zákonného zástupce.

 
 

Ředitelka školy může ukončit docházku žáka do družiny:

 • Při nevhodném chování žáka ve ŠD (neslušné, hrubé chování, ubližování a ohrožování zdraví ostatních účastníků nebo úmyslné ničení vnitřního vybavení ŠD), může být žák, podmíněně vyloučen nebo vyloučen ze ŠD

 • Žák bez omluvy přeruší docházku (1 měsíc nechodí).

 
 
 1. Provoz a režim:

 • Žáci do školní družiny docházejí po příjezdu autobusem (ze ZŠ Slatina n. Zdobnicí), vychovatelka zodpovídá za žáky na půdě mateřské školy.

 • Žáci školní družiny využívají všechny prostory mateřské školy a prostory bývalé základní školy.

 • Výjimku tvoří ložnice v době odpoledního odpočinku předškolních dětí od 13:00 do 14:30 hodin. V tuto dobu respektují potřeby dětí mateřské školy a nehlučí.

 • Pokud si žáka zákonný zástupce nevyzvedne nejpozději do 15. 30 hod., bude kontaktován vychovatelkou telefonicky a domluví s ní čas předání dítěte. Vychovatelka vyčká jeho příchodu nebo příchodu pověřené osoby. Pokud není domluva se zákonným zástupcem možná, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy, která rozhodne o dalším postupu.

Režim:

 • 6:30 – 7:00 hodin v mateřské škole

 • 12:30 – 13:30 hodin relaxační činnosti (četba pohádek, poslech hudby, odpočinek)

 • 13:30 – 14:30 hodin příprava na vyučování, rekreační a zájmové činnosti, pobyt venku

 

Organizace činnosti

·         Vychovatelka vypracovává týdenní plány a organizuje činnosti na základě Školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Při výběru činností vždy přihlíží k počasí, náladě a přáním dětí.

·         Vychovatelka dohlíží na dodržování pitného režimu.

·         Během své pracovní doby se nevzdaluje od dětí a důsledně dbá na jejich bezpečnost.

·         Po příchodu všech dětí do ŠD, zapíše docházku a přiloží k ní omluvenky převzaté od dětí nebo třídních učitelek.

·         ŠD realizuje zájmové vzdělávání prostřednictvím otevřené nabídky spontánních činností, zájmové a tematické rekreační činnosti, odpočinkové a relaxační činnosti.

·         Příprava na vyučování probíhá formou her, hádanek, vyhledávání informací, doplňovaček. Žáci v ŠD nevypracovávají domácí úkoly.

 

Co žák ve družině potřebuje:

 • vhodné oblečení i pro pobyt na zahradě

 • přezůvky

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

·         Počet dětí na 1 pedagogického pracovníka při běžné činnosti družiny je 12.

·         Všichni žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani nikoho jiného. Žáci jsou na začátku docházky do ŠD poučeni o základních bezpečnostních pravidlech, která v době pobytu v ŠD dodržují. Pokud žák zjistí nějakou závadu nebo nedostatek, který by mohl ohrozit zdraví či bezpečnost osob, je povinen okamžitě o této skutečnosti informovat vychovatelku.

·         Každý úraz nebo poranění je nutné ihned nahlásit vychovatelce, která zajistí ošetření žáka a informuje zákonného zástupce.

·         Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz kouření a používání elektronických cigaret, požívání alkoholu a dalších návykových látek.

 

Prevence sociálně patologických jevů

 • minimálně preventivní program realizovaný prostřednictvím školního vzdělávacího programu při každodenních činnostech dětí či tematicky zaměřených aktivitách

  • seznamování dětí s možnými riziky a jejich dopady na zdravotní stav

  • informovanost dětí o možném nebezpečí při kontaktu s nežádoucí osobou

  • informovat žáky o nebezpečí drogové závislosti

  • vedení žáků a seznamování se zásadami zdravého životního stylu

  • nácvik sociálních dovedností ve skupině

 

Stravování žáků:

 • školní stravování zabezpečuje zařízení školního stravování – školní jídelna, která je součástí MŠ,

 • otázky týkající se stravování projednává rodič (zákonný zástupce) s vedoucí školního stravování,

 • stravné se vybírá vždy dopředu, začátkem měsíce a to do 5. dne, platbou na účet MŠ,

 • stravné se rodičům započítává podle docházky žáka,

 • stravování je zajištěno podle platných norem a předpisů dle vyhlášky č. 107/2005,

 • pití je pro žáky dostupné po celý den, v letních měsících je pití podáváno i na školní zahradě,

 • v případě pozdní omluvy nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci, si rodič může oběd první den v MŠ vyzvednout (pouze první den nemoci) v době od 11:00 do 11:30 hodin,

 • informace ke stravování jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny.

Podmínky zacházení s majetkem

 • každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, učitelů či jiných sob hradí zákonný zástupce žáka, které poškození způsobilo či předmět opraví
 • ztrátu věcí hlásí zákonný zástupce nebo žák neprodleně vychovatelce
 • zákonným zástupcům, žákům ani jiným osobám není v době mimo výše uvedený provoz dovoleno zdržovat se v prostorách ŠD
 • za cennosti svěřené žákovi si zodpovídají zákonní zástupci sami
 • veškeré negativní projevy uvedené výše, kterých může být žák objetí nebo svědkem, nahlásit neprodleně vychovatelce

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

 • vzájemné vztahy mezi zaměstnanci a žáky, nepřímo i zákonnými zástupci žáků, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti
 • všichni zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbaji ovytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností
 • všichni zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace
 • informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti ( zdravotní způsobilost...) jsou důvěrné a všichni zaměstnanci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Práva pedagogických pracovníků

 • odmítnout přijetí žáka do ŠD hlavně s infekčním onemocněním (včetně vši dětské),

 • projednat se zákonným zástupcem jakýkoliv přestupek jejich dítěte a vyvodit z něj důsledky.

 

Povinnosti pedagogických pracovníků

 • odpovědnost za bezpečnost dětí v době pobytu ve ŠD a v době jiných aktivit pořádaných MŠ a ŠD i mimo pracoviště,

 • poskytovat informace důležité pro zákonného zástupce dítěte (změny v organizaci ŠD, akce v ŠD, apod.),

 • umožnit konání konzultačních hodin zák. zástupcům žáka,

 • sledovat projevy dětí týkající se rasizmu, šikany, xenofobie a sexuálního zneužívání – tyto projevy okamžitě prošetřit, projednat, provést o tomto jednání zápis a informovat ředitelku školy o jednání se zákonným zástupcem – výsledek, opatření proti těmto negativním projevům,

 • řídit se organizačním řádem školy, směrnicemi a dalšími pokyny ředitelky školy, dodržovat zásady bezpečnosti, náplň práce, pracovní dobu.

 

Povinnosti ředitelky školy

 • Projednat stížnosti a připomínky předkládané zákonným zástupcem žáka ředitelky MŠ (se zástupcem, nebo přímo s rodiči).

 • Informovat rodiče o snížení či prominutí úplaty zasláním či osobním předáním „Rozhodnutí o snížení nebo prominutí úplaty“.

 • Žádat o výjimku, pokud počet dětí přesáhne nebo nedosáhne stanovený limit daný Vyhláškou č.43/2006.

 

Řád školní družiny byl schválen pedagogickými pracovníky na poradě dne 27.8. 2020 a nabývá účinnosti 1.9. 2020

                                                                                                                                                                       

                Dostálková Iveta, ředitelka MŠ